https://bobostory.wordpress.com List

Thursday, October 10, 2013

香港人香港史 - 劉智鵬 區大典─香港第一代國學大師(1)

2011年12月01日
流寓香江的前清遺老之中,區大典與賴際熙同時受聘於香港大學,對國學在香港的傳播有承先啟後的貢獻。區大典是廣東南海人,1903年與賴際熙同科進士出身,授翰林院編修、中憲大夫等職。民國建立之後,他與一眾原籍廣東的前清翰林移居香港,不問政治,專注翰墨。
1912年香港大學設「中國經典和歷史」選修課,區大典與賴際熙受聘主講,開香港高階國學課程之始。區大典為學博大精微,不拘一家;出入經史,旁及兵學地理,堪稱通儒。舊學之中,區大典尤好韓愈、歐陽修古文及周敦頤、二程學說;就學以來浸淫其中多年,卓然成家。然其為人不但好學,亦不忘惠及四方子弟,頗有傳統師儒誨人不倦的風範,是以香港各大學府書院爭相羅致設壇以為榮。區大典來者不拒,先後執教學校達數十所之多;除香港大學之外,其中著者有官立漢文男女子師範學堂,培育早年國文師資,功不可沒。1927年香港大學成立中文學院開辦中文學位課程,區大典受聘為專任講師,與賴際熙分別講授經學史學。另外,區大典亦於學海書樓主講經學,並於晚年自辦尊經學校於薄扶林道。他親自主講經學,其子弟則分班授課,一時慕名者聞風而至,蔚成文化清流。
作者為嶺南大學香港與華南歷史研究部主任兼香港地方志基金會秘書長。

區大典在香港殖民地講授經學,居然知音處處,桃李滿門。他講課不帶書本,凡經典原文以至朱子集註皆能倒背如流,不失翰林身份。區大典在港寄居數年後名聲日隆,於是嘗試創辦《平民報》向社會推廣國學,並以送贈區氏經學講義為招徠,藉此吸引讀者長期訂閱報紙。可惜不久爆發「五四運動」,香港社會受新文化思潮衝擊,青年學生大多棄舊好新,報紙銷路每日僅得百餘份。報社勉強維持數月後即告結業。
區大典於港大任教數年之後,發起成立港大中文學會,旨在交流中國文學、歷史、哲學等課題。區大典親自擔任會長,馮平山哲嗣馮秉芬則任主席。中文學會成立之初,曾邀請國民黨元老戴季陶到來演講「中國文學在世界文化上之地位和價值」,聽者多達千人,盛況空前。1937年,區大典辭任港大教席,結束老師宿儒於西式學府宏揚舊學的局面。
區大典學藝兼修,書法亦稱譽士林。其楷書秀勁峭拔,有柳體法度;行書則清秀靈動,頗見翰林風範。其平生著述有《孟子通義》和《老子講義》;晚年專注易學,以畢生所學撰著《易經講義》一書,可惜未竟全功而身故。綜觀香港開埠百年,提倡國學而澤被於世者,區大典實為第一人。

No comments:

Post a Comment